Vodomery a Merače tepla

Montáži vodomerov a meračov tepla sa venujeme už dlhé roky, naše pôsobenie je zamerané na všetky typy vodomerov od malých bytových vodomerov na teplu a studenú vodu, domových vodomerov SV, po objektové a priemyselné vodomery.

Nami ponúkané služby v oblasti výmeny a montáže vodomerov sú komplexné, a zahŕňajú dodanie a montáž vodomerov od popredných výrobcov, zaplombovanie a vyhotovenie montážneho protokolu, a v prípade nutnosti aj úpravu rozvodov vody v bytoch.

Výmena vodomerov sa uskutočňuje v dvoch kolách, aby boli uspokojený všetci užívatelia bytov a nebytových priestorov, ktorí nemohli v predchádzajúcom kole sprístupniť svoj byt alebo objekt. V prípade, že nebude sprístupnený byt alebo nebytový priestor pre výmenu vodomeru v oboch kolách, zvyknú sa spoplatniť náklady na výmenu vodomeru v réžii majiteľa bytu. Vodomer, ktorému skončila platnosť overenia je neplatný a nemožno podľa neho fakturovať spotrebu vody v byte.

Pri výmene vodomeru je štandardne počítané so skutočnosťou, že existujúci vodomer je inštalovaný predpísaným spôsobom na vhodné skrutkové spoje, a v dostatočne veľkom a prístupnom priestore, v ktorom bude umožnená manipulácia s bežným inštalatérskym náradím.

Čo zahŕňa výmena vodomerov

 • dohodnutie termínu výmeny vodomerov s kontaktnou osobou
 • vyvesenie oznámenia o výmene vodomerov na určené miesta
 • demontáž súčastného vodomeru
 • montáž nového vodomeru, aj s dodaním nových tesnení
 • zaplombovanie vodomeru
 • zapísanie potrebných údajov o výmene vodomerov do montážneho protokolu – typ vodomeru, výrobné číslo a stav, pre nový aj demontovaný vodomer
 • preverenie funkcie namontovaného vodomeru + tlaková skúška
 • montážny protokol o výmene vodomerov sa potvrdí užívateľom bytu
 • po ukončení diela sú odovzdané originálne montážne protokoly o vykonanej výmene vodomerov objednávateľovi

Montáž meračov tepla

Prietoková časť merača tepla sa inštaluje na vratné potrubie vykurovacieho rozvodu. Na prívodné potrubie sa osadí uzatvárací ventil s nádržkou, tá slúži na montáž snímača teploty vykurovacieho média. Druhý snímač je inštalovaný v prietokovej časti meradla.

Pri prvotnej montáži inštalujeme uzatváracie armatúry pred i za prietokovú časť merača tepla, pri jeho výmene sa tak nemusí vypúšťať vykurovacia sústava.

Výmena meračov tepla po uplynutí funkčného obdobia

Platnosť overenia meračov tepla sú 4 roky. Po uplynutí platnosti overenia meračov tepla sú dve možnosti, buď je merač tepla vymenený alebo repasovaný.

 1. Pri výmene merača tepla je všetko spravené pri jednej návšteve, zákazník získa nové meradlo s plnou zárukou.
 2. Pri repasácií sú merače tepla demontované, označené a odvezené na overenie. Po overení a kalibrácií prietokových časti a teplotných snímačov je meradlo opätovne namontované na svoje miesto.

Ponúkame aj možnosť montáži pomerových meračov tepla

Merače vykurovacích nákladov sa montujú na jednotlivé radiátory, merače je možné namontovať na klasické rebrové radiátory, na ploché radiátory a na kúpeľňové rebríky.